REGULAMIN AKCJI URODZINOWEJ BASICLAB

§  1 

DEFINICJE 

 1. Organizator – oznacza podmiot organizujący akcję urodzinową BasicLab, którym jest NEW APPROACH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694329, Regon: 368262960, NIP: 1182153134; 
 2. Fundacja – „Fundacja Jeszcze”, NIP 9512513629 Regon 388051413, ul. Sarmacka 13/129, 02-972, Warszawa 
 3. Akcja – oznacza akcję urodzinową BasicLab prowadzoną na rzecz Fundacji, w której uczestnikami są Influencerzy wybrani przez Organizatora;  
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający warunki Akcji;  
 5. Influencer – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzącą publiczne konto na Instagramie i/lub Tik Toku, do której Organizator skierował zaproszenie do udziału w Akcji poprzez prywatną wiadomość na  Instagramie (direct message) wysłaną z konta Organizatora @BasicLabdermocosmetics;  
 6. Film – nagranie o długości max. 30 sekund, w którym Influencer musi odpowiedzieć na pytanie, za co kocha BasicLab? Wideo należy nagrać w pionie (rozdzielczość 1080x1920), w formacie mp4, w jakości HD/4K 60 klatek; 
 7. Dyspenser – pojemnik na środki higieniczne (podpaski, tampony) do dyspozycji beneficjentek akcji. 

 

§2 CELE I ZASADY AKCJI

 1. Akcja odbywa się w dniach od 31.01.2024r. do dnia 6.02.2024r.  
 2. Akcja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem nieograniczonego terytorialnie zasięgu Internetu.  
 4. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.  
 5. Akcja skierowana jest wyłącznie do wybranych przez Organizatora influencerów, przy czym influencerzy nie mogą bez zgody Organizatora zapraszać osób trzecich do udziału w Akcji.  
 6. Celem Akcji jest ufundowanie przez Organizatora Dyspenserów lub/i jego wypełnienie na rzecz Fundacji.  
 7. Przystąpienie do udziału w Akcji stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 
 8. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest wykonanie następujących czynności przez Influencera:  
  1. Nagranie i udostępnienie w tzw. „relacji” Filmu, na publicznym koncie na Instagramie lub/i Tik Toku prowadzonym przez Influencera, przy czym Film należy udostępnić wraz z prawidłowym oznaczeniem (tagiem) tj. @bascilabdermocosmetics oraz @fundacja_jeszcze 
 9. Organizator zobowiązuje się, że za każde, jedno nagrane i udostępnienie Filmu, o których mowa w ust. 8 powyżej, ufunduje jeden Dyspenser lub/i jego wypełnienie na rzecz Fundacji.  
 10. Influencer może wziąć udział w Akcji tylko raz. Organizator zastrzega,  
  że ufunduje Dyspenser lub/i jego wypełnienie na rzecz Fundacji, wyłącznie za jedno nagranie i udostępnienie przez Influencera. Zwielokrotnienie llości publikacji nt. Akcji przez tego samego  influencera  nie będzie skutkować zwiększeniem ilości ufundowanych dyspenserów 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Akcji Influencerom, którzy w szczególności: 
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
  2. opublikowany Film będzie niewyraźny, nieostry, w złym formacie i jakości, 
  3. nie będą przestrzegać terminów, tj. nagrają i udostępnią Film, o którym mowa w ust.8  powyżej, po terminie zakończenia Akcji;  
  4. nie będą odpowiadać na wysłane przez Organizatora wiadomości, 
  5. użyli w wiadomościach słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.  

 

§3 PRAWA ORGANIZATORA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Influencer zapewnia, że nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Influencer oświadcza, iż do Filmu przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że nie są one obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie były wcześniej publikowane. 

 

§4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres e-mail porada@basiclab.pl. 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 3. Dane osobowe Influencerów będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Akcji.  
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 5. Dane osobowe, które będą przetwarzane to: imię, nazwisko, adres e-mail. 
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym Uczestnik wziął udział w Konkursie. 
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Influencer ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail porada@basiclab.pl. 
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 
 10. Influencerowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 11. Influencerowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 12. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 18 lat. 

 

§5 REKLAMACJE

 1. Influencerowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: akcja urodzinowa marki BASICLAB”, na adres e-mail : kontakt@basiclab.pl związanej z przebiegiem Akcji w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu uczestnictwa w Akcji. Reklamacje przesłane po upływie terminu w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. 
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Influencera, przyczyny złożenia reklamacji oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Influencera do uzupełnienia braków w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Influencerowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. 
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2024r.  
 2. Regulamin Programu udostępniony jest w czasie jego trwania pod adresem: basiclab.shop. 
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania Akcji.  
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Akcji. 
 5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z udziałem w Akcji będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 
 6. Akcja nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, Facebook, TIK TOK ani z nimi związany. 
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Akcji jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook/Instagram/Tik tok z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Akcji.  
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile zmiany te nie będą pogarszały warunków uczestnictwa. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania na stronie internetowej www.basiclab.shop i poinformowania o dokonanych przez Organizatora zmianach. 

 

Warszawa, dnia 31.01.2024 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium