REGULAMIN KONSULTACJI

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia usług konsultacji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem dźwięku lub obrazu.
 2. Regulamin - w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną - jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Usługodawcą jest New Approach spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694329, posiadającej NIP: 1182153134, numer REGON: 368262960, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: porada@basiclab.pl.
  2. telefonu – pod numerami: +48 538 239 633, +48 880 763 522, +48 735 251 706;
  3. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi w ramach Konsultacji:
  1. telefonicznej lub
  2. mailowej lub
  3. w formie wideokonferencji.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Konsultacji, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Informacją o ochronie danych osobowych.

 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą Umowę o udział w Konsultacji lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konsultacja - przedsięwzięcie organizowane przez Usługodawcę za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu, w czasie uzgodnionym pomiędzy nim i Klientem, mające na celu omówienie interesujących Klienta zagadnień dotyczących pielęgnacji skóry, udzielenie odpowiedzi na dotyczące ich pytania oraz ułożenie planu pielęgnacji skóry;
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Usługodawcę;
 5. Prowadzący – współpracująca z Usługodawcą osoba fizyczna prowadząca Konsultację;
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 7. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 8. Umowa o udział w Konsultacji – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Klientem, której przedmiotem jest umożliwienie Klientowi wzięcia udziału w nieodpłatnej Konsultacji;
 9. Usługodawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług Konsultacji niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Udział w Konsultacji telefonicznej wymaga dodatkowo posiadania numeru telefonu.
 3. W przypadku korzystania z usługi Konsultacji w postaci wideokonferencji konieczne jest ponadto posiadanie urządzenia ze sprawnym mikrofonem i kamerą oraz posiadanie oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie wideokonferencji.
 4. Podczas Konsultacji w formie wideokonferencji zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 5. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 6. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4. Umowa o udział w Konsultacji

 1. Usługa Konsultacji świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Klient zgłasza Usługodawcy chęć skorzystania z Konsultacji za pomocą poczty elektronicznej pod adresem porada@basiclab.pl albo za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy (https://basiclab.shop/) (dalej: „Zgłoszenie”).
 3. W celu dokonania Zgłoszenia, Klient powinien:
  1. wysłać Usługodawcy wiadomość e-mail z prośbą o rezerwację Konsultacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej albo wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Usługodawcy;
  2. wskazać preferowaną formę Konsultacji (telefoniczną, mailową lub w formie wideokonferencji);
  3. zaproponować termin Konsultacji (w przypadku Konsultacji telefonicznej lub w formie wideokonferencji);
  4. podać numer telefonu (w przypadku wyboru Konsultacji telefonicznej).
 4. Usługodawca prowadzi obsługę Zgłoszeń w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9 –
 5. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Usługodawca nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej termin oraz formę Konsultacji (dalej: „Potwierdzenie e-mail”). W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Konsultacji w terminie zaproponowanym przez Klienta, Usługodawca zaproponuje inny termin Konsultacji.
 6. Przed przesłaniem Potwierdzenia e-mail, Usługodawca może wymagać od Klienta podania dodatkowych informacji.
 7. Równocześnie z Potwierdzeniem e-mail, Usługodawca przesyła Klientowi Regulamin w postaci pliku PDF.
 8. Zamiast Potwierdzenia e-mail, Usługodawca może przesłać Klientowi informację o tym, że usługa Konsultacji nie może zostać zrealizowana (informacja taka nie wymaga uzasadnienia). Niezależnie, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usługi Konsultacji w przypadku braku skutecznej komunikacji z Klientem.
 9. Przystąpienie przez Klienta do Konsultacji po otrzymaniu Potwierdzenia e-mail jest równoznaczne ze:
  1. złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptacji ich postanowień;
  2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to jest danych dotyczących stanu zdrowia (w przypadku, gdy podanie tych danych jest niezbędne do przeprowadzenia Konsultacji);
  3. złożeniem oświadczenia o przyjęciu przez Klienta do wiadomości, że podanie danych dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne oraz że zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w każdym czasie, jednakże brak podania tych danych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody może skutkować niemożnością świadczenia usługi Konsultacji.
 10. Umowa o udział w Konsultacji ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi.
 11. Po Konsultacji, w terminie maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia odbycia Konsultacji, Klient otrzyma podsumowanie Konsultacji zawierające plan pielęgnacji skóry i listę proponowanych produktów do jej pielęgnacji.

 

§ 5. Zasady świadczenia usługi Konsultacji

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z usługi Konsultacji w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Klient korzystający z usługi Konsultacji zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 3. W przypadku Konsultacji mailowej, Usługodawca udziela odpowiedzi na pytania Klienta za pomocą poczty elektronicznej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9 – Odpowiedź na pytanie Klienta, Usługodawca przesyła w przeciągu 4 dni roboczych.
 4. Konsultacja telefoniczna lub w formie wideokonferencji odbywa się w dniu i godzinie uzgodnionymi przez Usługodawcę i Klienta.
 5. Prowadzący, w zależności od wyboru Klienta, w umówionym terminie inicjuje Konsultację poprzez połączenie telefoniczne, wykorzystując numer telefonu podany przez Klienta lub wideokonferencję, wykorzystując unikatowy link do wideokonferencji wysłany Klientowi na podany przez niego adres e-mail, nie później, niż na 1 (jeden) dzień przed dniem Konsultacji.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Konsultacji przez Klienta z powodu braku odpowiedniego urządzenia lub połącznia z siecią Internet.
 7. W przypadku, gdy przeprowadzenie Konsultacji w ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (w szczególności na skutek działania siły wyższej albo osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), Usługodawca jest uprawniony do zaoferowania Klientowi przeprowadzenia Konsultacji w innym terminie. Usługodawca poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, proponując inny termin Konsultacji.
 8. Przebieg Konsultacji telefonicznej oraz Konsultacji formie wideokonferencji nie jest rejestrowany.
 9. W przypadku problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas Konsultacji, Prowadzący (w okresie 30 minut od chwili zerwania połącznia) podejmie trzykrotnie próbę połączenia się z Klientem.
 10. Usługodawca zastrzega, że realizacja usługi Konsultacji może wymagać podania przez Klienta dodatkowych informacji.
 11. Podczas Konsultacji w formie wideokonferencji, Prowadzący może udostępnić Klientowi materiały edukacyjne. Materiały edukacyjne mogą zostać także udostępnione po jej zakończeniu lub po przeprowadzeniu Konsultacji telefonicznej.
 12. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 13. Klient zobowiązany jest do nieużywania podczas Konsultacji zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Prowadzącego. W przypadku naruszenia zakazu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Prowadzący ma prawo przerwać Konsultację.
 14. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowość połączenia z Prowadzącym.
 15. Klient zobowiązany jest do nieutrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Konsultacji (w szczególności poprzez rejestrowanie obrazu i dźwięku) bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klient wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Klienta w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wypływają na uprawnienia przyznane Klientowi na podstawie innych postanowień Regulaminu.

 

§ 7. Reklamacje dotyczące Konsultacji

 1. Klient może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy usługi w ramach Konsultacji w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Klient składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  4. żądanie reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Usługodawca informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie korzysta on z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ponadto, Usługodawca nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Do Umów o udział w Konsultacji zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 13.06.2024 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium