REGULAMIN PROGRAMU BASICLAB „METAMORFOZY – 5 edycja”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w programie promocyjnym „Metamorfozy – 5 edycja” (dalej: „Program”), organizowanego przez New Approach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694329, posiadającą NIP: 1182153134, , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: porada@basiclab.pl;
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Niniejszy Program nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w treści Regulaminu, mają następujące znaczenie:
  1. Produkty - dostępna w Sklepie Organizatora rzecz ruchoma będąca produktem kosmetycznym (z wyłączeniem zestawów i akcesoriów);
  2. Regulamin Konsultacji – regulamin określający zasady i warunki korzystania z usługi Porad Kosmetycznych, dostępny pod adresem […];
  3. Regulamin Sklepu Organizatora – regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Organizatora, dostępny pod adresem: https://basiclab.shop/pl_PL/i/REGULAMIN-KONSULTACJI/92;
  4. Sklep Organizatora – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: https://basiclab.shop/;
  5. Uczestnik – osoba, która spełniła określone w Regulaminie warunki udziału w Programie lub podjęła działania zmierzające do ich spełnienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Organizatora lub Regulaminu Konsultacji.
 3. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 powyżej albo w treści Regulaminu, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Organizatora lub w Regulaminie Konsultacji.

 

§ 3. ZASADY PROGRAMU

 1. Program kierowany jest do osób, które chcą poprawić stan swojej skóry. Polega on na dobraniu przez Organizatora w trakcie Konsultacji, proponowanych Produktów, z których Uczestnik będzie korzystał w okresie kolejnych 12 tygodni. W trakcie tego okresu Uczestnik będzie dokumentował i systematycznie przesyłał Organizatorowi niezbędne informacje i zdjęcia dotyczące stanu swojej skóry i swoich wrażeń podczas korzystania z Produktów. Uczestnicy, którzy ukończyli Program otrzymają nagrody w postaci elektronicznej karty podarunkowej w wysokości kosztów zakupionych Produktów.
 2. Program prowadzony jest w następujących etapach:
  1. zbieranie Zgłoszeń i kwalifikacja do Programu;
  2. przeprowadzenie Konsultacji i zakup Produktów przez Uczestnika;
  3. zbieranie doświadczeń Uczestników;
  4. nagrodzenie Finalistów.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. W Programie może wziąć udział Uczestnik, który spełnił łącznie następujące warunki:
  1. jest osobą fizyczną i jego udział w Programie nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskał zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Programie (wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu);
  3. zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść;
  4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunków i szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to jest danych dotyczących stanu zdrowia (w przypadku, gdy podanie tych danych jest niezbędne do udziału w Programie);
  5. złożył oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że podanie danych dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne oraz że zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w każdym czasie, jednakże brak podania tych danych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody może skutkować niemożliwością udziału w Programie;
  6. wyraził zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej i wysyłkę Newslettera.
 5. Z udziału w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Programu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Uczestników Programu oraz do odmowy udziału w Programie lub wykluczenia z Programu Uczestników, którzy w szczególności:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  2. nie przestrzegają zasad Regulaminu, Regulaminu Konsultacji lub Regulaminu Sklepu Internetowego; w szczególności – przesyłają informacje niepolegające na prawdzie, nierzetelne, niepozwalające na obiektywną ocenę stanu skóry; Zdjęcia nieczytelne lub złej jakości;
  3. nie przestrzegają harmonogramu uczestnictwa w Programie, w szczególności nie kontaktują się z Organizatorem w uzgodnionych terminach i nie odpowiadają na wiadomości Organizatora przez okres dłuższy niż 14 dni;
  4. bez uzasadnienia nie zastosują się do porad uzyskanych podczas Konsultacji,
  5. zrezygnują z udziału w Programie przed zakończeniem Programu;
  6. w kontakcie z Organizatorem lub w ramach tworzenia Treści używają słów powszechnie uznanych za obelżywe;
  7. dostarczają materiały bezprawne w szczególności pornograficzne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujące grupy społeczne, naruszają dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora;
  8. zostali Finalistami lub otrzymali Nagrodę w poprzednich edycjach Programu;
  9. korzystali z usług kosmetycznych, kosmetologicznych lub medycyny estetycznej, które mogą wpłynąć na stan cery w trakcie Programu;
  10. z uwagi na stan skóry nie mogą wziąć udziału w Programie, w szczególności problemy, choroby lub zaburzenia funkcjonowania skóry, które uniemożliwiają udział w Programie z uwagi na zakres problemu lub zakres Produktów, lub wymagają konsultacji medycznej.
 7. Na wezwanie Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania wyjaśnień i dodatkowych informacji, związanych z udziałem Uczestnika w Programie.

 

§ 4. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO PROGRAMU

 1. Zgłoszenia do Programu zbierane są w terminie od 13 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. za pośrednictwem formularza, znajdującego się pod adresem: https://form.jotform.com/241373222779056.
 2. Do Zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia oraz opis stanu swojej skóry. Zdjęcia i opis stanu skóry powinny w sposób możliwie jak najdokładniejszy opisywać aktualny stan skóry i cele, do których Uczestnik dąży a także pozwalać na rzetelną i obiektywną ich ocenę.
 3. W terminie zbierania Zgłoszeń, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Organizator:
  1. na bieżąco weryfikuje Zgłoszenia i kwalifikuje Zgłoszenia do udziału w Programie;
  2. w terminie maksymalnie do 22 lipca 2024 r. kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: porada@basiclab.pl z osobami, których Zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Programie w celu poinformowania o zakwalifikowaniu.
 4. Organizator dokonuje kwalifikacji Zgłoszeń do udziału w Programie w sposób autonomiczny, między innymi na podstawie następujących kryteriów:
  1. zgodność z ideą Programu,
  2. zakres problemu skórnego (w szczególności do Programu nie zostaną zakwalifikowane Zgłoszenia, które wskazują, w ocenie Organizatora na konieczność konsultacji medycznej);
  3. zakres asortymentu Produktów Organizatora (w szczególności do Programu nie zostaną zakwalifikowane Zgłoszenia, które wskazują na problem skórny, do którego nie są dostosowane Produkty Organizatora).

 

 § 5. KONSULTACJA ORAZ ZAKUP PRODUKTÓW

 1. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało zakwalifikowane do Programu potwierdza udział w Programie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. Potwierdzenie udziału następuje w formie wiadomości e-mail.
 2. Po potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik ustala z Organizatorem termin Konsultacji telefonicznej lub wideo bądź otrzymuje od Organizatora Konsultację mailową.
 3. Konsultacje prowadzone są w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Konsultacji.
 4. W ramach Konsultacji Uczestnik otrzymuje od Organizatora polecenie specjalnie dobranych Produktów, dostosowanych do stanu skóry Uczestnika i jego celów.
 5. Uczestnik nabywa Produkty w Sklepie Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Organizatora.

 

§ 6. ZBIERANIE DOŚWIADCZEŃ UCZESTNIKÓW

 1. Po zakupie Produktów, Uczestnik zobowiązuje się, systematycznie, w sześciu seriach, w terminach co dwa tygodnie, przez okres 12 tygodni, przesyłać Organizatorowi zdjęcia stanu swojej skóry (dalej: „Zdjęcia”) i informacje na temat stanu skóry oraz odczucia i doświadczenia związane z korzystaniem z Produktów, opis wrażeń dotyczących otrzymanych podczas Konsultacji porad i efektów pielęgnacji (dalej: „Treści”).
 2. Zdjęcia stanu skóry powinny:
  1. być wykonywane w identycznym świetle i ujęciu, lub możliwie jak najbardziej zbliżonym świetle i ujęciu w stosunku do zdjęć przesłanych wraz z Zgłoszeniem,
  2. przedstawiać i odpowiadać aktualnemu, rzeczywistemu wyglądowi skóry na dzień wykonania Zdjęcia;
  3. pozwalać na rzetelną i obiektywną ocenę stanu skóry.
 3. Zdjęcia stanu skóry nie muszą pozwalać na identyfikację tożsamości Uczestnika – wystarczające jest przesyłanie Zdjęć, które pokazują kondycję skóry, bez pełnego przedstawienia twarzy.
 4. W zakresie pozostałych informacji o doświadczeniach Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się do przekazywania Organizatorowi Treści odpowiadających rzeczywistości i aktualnych na dzień ich przesłania. Treści muszą składać się z jego własnych, indywidualnych wrażeń i ocen.

 

§ 7. PRAWA DO ZDJĘĆ I TREŚCI

 1. Uczestnik oświadcza, że Treści i Zdjęcia są wynikiem jego własnej twórczości, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa do korzystania z nich oraz że nie są one obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie były wcześniej publikowane.
 2. Uczestnik, udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z jego Zgłoszenia, Zdjęć i Treści (dalej łącznie jako: „Utwór”), bez żadnych ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych, na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, zapisu światłoczułego, komputerowego;
   2. wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy i wydań na dowolnych nośnikach;
  2. w zakresie obrotu oryginałami oraz egzemplarzami, na których Utwór utrwalono:
   1. wprowadzanie do obrotu oryginałów oraz nieograniczonej liczby egzemplarzy wszelkiego rodzaju na których Utwór utrwalono, na terytorium Polski oraz pozostałych państw,
   2. najem, użyczanie i dzierżawa oryginałów oraz nieograniczonej liczby egzemplarzy wszelkiego rodzaju, na których Utwór utrwalono, na terytorium Polski oraz pozostałych państw;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub w części:
   1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   2. publiczne prezentowanie, w szczególności podczas konferencji, spotkań, prelekcji,
   3. udostępnianie w Internecie;
   4. wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputera lub do sieci multimedialnych i telekomunikacyjnych (w tym ogólnie dostępnych w rodzaju sieci Internet) i udostępniania ich użytkownikom takich sieci w sposób umożliwiający im odpłatne lub bezpłatne zapoznanie się z Utworem;
   5. zapisanie Utworu w pamięci trwałej komputera, innego urządzenia lub na innych nośnikach materialnych;
   6. zapisanie Utworu w pamięci operacyjnej komputera lub innego urządzenia;
   7. przekazywanie lub przesyłanie zapisu Utworu pomiędzy komputerami i serwerami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
   8. wymiana nośników, na których Utwór utrwalono;
   9. korzystanie z Utworu w całości lub w części (w tym w połączeniu z innymi utworami lub treściami) w ramach reklamy prowadzonej za pomocą dowolnych środków (w szczególności reklamy radiowej, telewizyjnej, internetowej, prasowej, ulotkowej, bilboardowej) dotyczącej dowolnych towarów, usług, marek, jednostek organizacyjnych lub osób;
   10. łączenie Utworu z innymi utworami lub treściami i korzystanie z materiałów powstałych w wyniku tego połączenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym ust. 2.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi na czas nieokreślony zgody na dokonywanie opracowań Utworu (w szczególności tłumaczeń, przeróbek, adaptacji i skrótów) oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie terytorialnym czasowym i ilościowym, a także na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej, bez prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
 4. Uczestnik przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej.
 5. Prawa nabyte przez na mocy niniejszego paragrafu, Organizator może przenieść w całości lub w części na podmioty trzecie, w tym samym zakresie udzielić im licencji na korzystanie z Utworu oraz udzielić im zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.
 6. W zakresie w jakim Utwory zawierają wizerunek Uczestnika, Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z jego wizerunku w zakresie określonym w ust. 2-5 powyżej, wraz z prawem do udzielania dalszych zgód na korzystanie z wizerunku.
 7. Wszystkich czynności prawnych i faktycznych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik dokonuje bezpłatnie.

 

§ 8. NAGRADZANIE FINALISTÓW

 1. Warunkiem ukończenia Programu przez Uczestnika jest wykonanie czynności określonych w § 6 Regulaminu i przesłanie minimum sześciu Zdjęć dobrej jakości (widoczna skóra, dobre oświetlenie, dobra jakość).
 2. Uczestnicy, którzy w okresie trwania Programu ukończyli Program są uznani za finalistów Programu (dalej: „Finaliści”).
 3. Każdy z Finalistów jako nagrodę za udział w Programie otrzyma Kartę lub Karty podarunkowe w rozumieniu Regulaminu Sklepu Organizatora do wykorzystania w Sklepie Organizatora, w okresie 12 miesięcy od dnia jej otrzymania w wysokości równowartości zakupionych przez Uczestnika Produktów, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu, niezależnie od ilości transakcji (dalej: „Nagroda”). Nagroda przesyłana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Finalisty.
 4. Nagroda nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i kodami rabatowymi. Nagroda może być wykorzystana do zakupu Produktów w ramach więcej niż jednej transakcji w okresie ważności Nagrody. Jeżeli Nagroda jest wydana w formie kilku Kart podarunkowych – Karty podarunkowe mogą podlegać sumowaniu w ramach jednej transakcji.
 5. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagroda związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Finalistę Organizatorowi, w terminie 14 dni od dnia ukończenia Programu (przesłania ostatniego, szóstego zestawu Zdjęć i Treści) informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru zamówienia, potwierdzającego zakup Produktów, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu.
 7. Nagroda jest należna Uczestnikowi niezależnie od jego doświadczeń, stopnia satysfakcji z Produktów lub Konsultacji czy opinii na temat Organizatora, Produktów lub Konsultacji.
 8. Finalista nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
 9. Finaliście nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 10. W przypadku niepodania przez Finalistę danych, w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przesłania nieprawidłowych danych lub gdy w wyniku weryfikacji Zgłoszenia i Treści przesłanych przez Finalistę w trakcie Programu okaże się, że Finalista nie spełnia warunków określonych w Regulaminie – Organizator może wykluczyć Finalistę z Programu i pozbawić prawa do Nagrody.

 

§ 9. REKLAMACJE

 1. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości dotyczących Programu, Uczestnik może złożyć reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w okresie trwania Programu oraz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego zakończenia.
 3. Reklamacje mogą być składane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: porada@basiclab.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Uczestnika;
  2. adres poczty elektronicznej Uczestnika;
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji;
  4. żądanie reklamacji.
 5. Reklamacje niespełniające wymogów wskazanych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 6. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 7. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Decyzję w przedmiocie reklamacji, Organizator przesyła pod adres poczty elektronicznej wskazanej przez Uczestnika w reklamacji.
 9. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 10. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Uczestnik może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 3 powyżej.

 

§ 11. ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Organizatora;
  2. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
  3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  4. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  5. zmiany w zakresie sposobu przystępowania Uczestników do Programu;
  6. decyzji Organizatora o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Uczestników warunków udziału w Programie, w tym wydłużenia czasu jego trwania.
 2. Zmiana Regulaminu nie może skutkować wprowadzeniem mniej korzystnych dla Uczestników warunków Programu.
 3. O zmianie Regulaminu Organizator informuje poprzez przesłanie Uczestnikom zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu zrezygnować z udziału w Programie poprzez kontakt z Organizatorem.

 

 § 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Programu, podejmować decyzje we wszelkich kwestiach dotyczących Programu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz przyznanych Nagród. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Organizator jest uprawniony do skontaktowania się z Uczestnikiem drogą telefoniczną w celu przeprowadzenia badania satysfakcji Uczestnika w związku z udziałem w Programie. Udział Uczestnika w badaniu satysfakcji jest dobrowolny.
 3. Integralną częścią Regulaminu jest:
  1. Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Załącznik nr 2 – Wzór zgody rodzica / opiekuna prawnego
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 13 czerwca 2024 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium