Regulamin konkursu „Czego o pielęgnacji nauczyła Cię Twoja Mama?”

Regulamin konkursu na Instagramie oraz Facebooku pod nazwą „Czego o pielęgnacji nauczyła Cię Twoja Mama?”

 DEFINICJE

 1. Organizator - oznacza podmiot organizujący Konkurs na Instagramie oraz Facebooku pod nazwą „Czego o pielęgnacji nauczyła Cię Twoja Mama?”, którym jest NEW APPROACH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołobrzeska 12 (02-923 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694329, Regon: 36826296, NIP: 1182153134;
 2. Konkurs – oznacza konkurs organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Instagrama oraz Facebooka pod nazwą „Czego o pielęgnacji nauczyła Cię Twoja Mama?”;
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu;
 4. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiada miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Polski;
 5. Media społecznościowe – oznacza Instagram i/lub Facebook i/lub stronę internetową, przy czym dla Instagrama jest to konto – @basiclabdermocosmetics, dla Facebooka konto @BasicLabDermo, strona internetowa BasicLab.shop;
 6. Komisja konkursu – trzyosobowy zespół powołany do rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia zwycięzców; BasicLab.shop;
 7. Post konkursowy – post opublikowany w dniu 22.05.2023 r. na profilu @basiclabdermocosmetics na Instagramie i @BasicLabDermo na Facebooku uwzględniający jego treść oraz zdjęcie.
 8. Zadania konkursowe – określone zadania, które jest zobowiązany wykonać Uczestnik Konkursu, określone w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 9. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 10. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.05.2023 r. o godz. 10.00, a kończy się dnia 25.05.2023 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.
 11. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem Mediów społecznościowych, na których zostanie opublikowany post konkursowy.

  2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
 12. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 13. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował jego treść,
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
  3. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook,
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 14. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 15. Przystąpienie do udziału w Konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 16. Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegającego na odpowiedzi na pytanie konkursowe, znajdujące się w poście konkursowym na profilu @basiclabdermocosmetics na Instagramie lub @BasicLabDermo na Facebooku w formie komentarza do posta konkursowego;
 17. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika komentarza zgodnego z regulaminem serwisów Instagram i Facebook.
 18. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 19. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Uczestników Konkursu, a także do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych przez Uczestników, którzy w szczególności:
  1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook/Instagram;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram;
  4. naruszają regulamin serwisu Facebook/Instagram;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 • 3 PRAWA ORGANIZATORA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Zadania Konkursowego, z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w celach promocji Konkursu tj. do publikacji w serwisie Facebook oraz Instagram na profilu @basiclabdermocosmetics oraz com/basiclabdermo.
 4. W przypadku wystąpienia w zakresie Zadania Konkursowego wizerunku Uczestnika lub innej osoby wyraża on zgodę (a w przypadku wizerunku innej osoby posiada jej zgodę) na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie w zakresie określonym w §3 ust. 23.

  4 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
 5. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznana zostanie nagroda. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonali Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 7. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci zestawu kosmetyków:

Zestaw dla mamy:

 • Krem Aktywnie Rewitalizujący na dzień do twarzy, szyi i dekoltu 5% aminokwasów
 • Krem Aktywnie Rewitalizujący pod oczy na dzień 3% aminokwasów
 • Nawilżający krem do rąk

Zestaw dla córki:

 • Ceramidowy Krem Regenerujący z 5% prebiotykiem i 3% pantenolem
 • Antyoksydacyjne Serum wyrównujące z 15% wit. C Rozświetlenie i Wyciszenie
 • Nawilżający krem do rąk
 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 26.05.2023 r.
 3. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni 10 Zwycięzców, którym przyzna Nagrodę Konkursową.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu nagrody poprzez wiadomość prywatną wysłaną z konta @basiclabdermocosmetics na Instagramie lub z serwisu Facebook facebook.com/basiclabdermo najpóźniej dnia 26.05.2023 r.;
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej do Organizatora poprzez profil Organizatora w serwisie Instagram @basiclabdermocosmetics lub w serwisie Facebook facebook.com/basiclabdermo w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora, z informacjami takimi jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz numer telefonu w celu dostarczenia przesyłki.
 6. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 32 powyżej danych niezbędnych do przekazania nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi nagrody, jeśli brak możliwości przekazania nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 8. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 9. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
 11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.


 • 5 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres e-mail porada@basiclab.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i innych czynności związanych z jego przeprowadzeniem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Uczestników, którzy spełnią wszelkie warunki dotyczące Uczestnictwa w Konkursie, również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Uczestnikom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe, które będą przetwarzane to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursie a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym Uczestnik wziął udział w Konkursie.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail porada@basiclab.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 18 lat. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.


 • 6 REKLAMACJE
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Czego o pielęgnacji nauczyła Cię Twoja mama?”, na adres e-mail sklep@basiclab.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem: basiclab.shop.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania konkursu.
 6. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy ocena Zadania Konkursowego wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, kreatywność), nagrody nie zostaną przyznane.
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram i Facebook ani z nimi związany.
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook/Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 10. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.

 

Warszawa, 22.05.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium