Regulamin newslettera

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 z późn. zm.), NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie, 02-923, ul. Kołobrzeska 12, NIP: 1182153134, REGON: 368262960, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694329, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN; e-mail: kontakt@basiclab.pl, dalej zwane „BasicLab”, publikuje poniżej regulamin Newslettera:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez BasicLab: adres poczty elektronicznej newsletter@basiclab.pl
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez BasicLab informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie świadczeniach BasicLab oraz inne wiadomości dotyczące BasicLab oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z BasicLab.
 5. Użytkownikami Newslettera (dalej: „Użytkownik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Zgłoszenie do Newslettera jest dobrowolne.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
 7. informację o BasicLab jako nadawcy Newslettera,
 8. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 9. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  
 10. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 11. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej basiclab.shop
 12. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na basiclab.shop,
 13. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 14. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do otrzymywania Newsletter’ a,
 15. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 16. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 17. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez BasicLab wiadomości elektronicznej o tytule: „Newsletter BASIC LAB”.
 18. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 
 19. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 20. Administratorem danych osobowych Uczestników jest NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie, 02-923, ul. Kołobrzeska 12, dalej jako "Administrator".
 21. Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) .
 22. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się tylko w przypadku uzyskania niezbędnej i dobrowolnej zgody, w celu rozsyłania Newsletter’ ów. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową udzielenia usługi. W przypadku działań marketingowych Administrator przechowuje dane osobowe, aż do odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 23. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 24. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 25. Informujemy, iż dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym m.in. w celu rozsyłania Newsletter’ a.
 26. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane, w celu dostosowania naszej oferty.
 27. Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się pod adresem: kontakt@basiclab.pl
 28. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 29. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 30. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail BasicLab: kontakt@basiclab.pl
 31. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 32. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez BasicLab. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, BasicLab zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 33. BasicLab zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 34. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 35. Ze względu na miejsce siedziby BasicLab, niniejsza usługa Newsletter podlega prawu polskiemu.
 36. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://basiclab.shop w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

Warszawa, dnia 01.08.2022.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium