Zobacz zmianę na własnej skórze

REGULAMIN PROGRAMU BASICLAB

„ZOBACZ ZMIANĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE”

 § 1

DEFINICJE

 1. Organizator – oznacza podmiot organizujący Program BasicLab „Zobacz zmianę na swojej skórze”, którym jest NEW APPROACH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-923, ul. Kołobrzeska 12 (02-923, Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694329, Regon: 368262960, NIP: 1182153134;
 2. Program – oznacza program o nazwie Program BasicLab „Zobacz zmianę na swojej skórze”;
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Programu;
 4. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiada miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Polski;
 5. Media społecznościowe – oznacza Instagram i/lub Facebook i/lub stronę internetową, i/lub tik tok i/lub kanał YouTube, przy czym dla Instagrama jest to konto – @BasicLabdermocosmetics, dla Facebooka konto @BasicLab, strona internetowa www.basiclab.shop, dla tik toka @basiclab, dla YouTube @basiclabdermocosmetics5075
 6. Pola eksploatacji – media społecznościowe, materiały szkoleniowe - np. prezentacje, foldery, broszury (wersja elektroniczna i drukowana), wiadomości email – np. newsletter.
 7. Newsletter - biuletyn informacyjny w formie elektronicznej służący do stałej komunikacji z klientami zapisanymi do listy mailingowej.
 8. Formularz zgłoszeniowy – wydzielona część strony internetowej służąca do rejestracji Uczestników oraz przesłania zgłoszenia do udziału w Programie dostępna pod adresem https://forms.gle/eggaECU5f35Ps6bF9.

 § 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Program wchodzi w życie dnia 25.07.2023 r.
 3. Program jest prowadzony za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz adresu mailowego porada@basiclab.pl.

§ 3

ZASADY PROGRAMU

 1. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Programie może wziąć udział Uczestnik, który spełnił łącznie następujące warunki:
  1. zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść,
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie,
  3. wyraził zgodę na upublicznienie zdjęć pokazujących zmianę kondycji skóry podczas kuracji produktami BasicLab w mediach społecznościowych i polach eksploatacji,
  4. zapisał się do Newsletteru.
 3. Z udziału w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Programu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Przystąpienie do udziału w Programie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem przystąpienia do programu jest wykonanie następujących czynności przez Uczestnika:
  1. wysłanie zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy Google Forms (wymagane posiadanie konta na Google.com i zalogowanie),
  2. udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się do Programu w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania,
  3. dokonanie zakupu poleconych za pośrednictwem maila porada@basiclab.plproduktów w sklepie BasicLab.shop,
  4. wyrażenie zgody i przesyłanie Organizatorowi – w odstępach dwutygodniowych – zdjęć swojej skóry wykonanych w identycznym świetle oraz ujęciu, odpowiadających jej aktualnemu, faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia nie muszą przedstawiać wizerunku. Mogą być wykonane w sposób pokazujący zmianę kondycji skóry bez fragmentów twarzy, które pozwalają na identyfikację tożsamości, przy czym łącznie Uczestnik musi przesłać minimum sześć zdjęć;
  5. po sześciu seriach dzielenia się efektami pielęgnacji, tj. po trzech miesiącach uczestnictwa w Programie, opisanie swoich wrażeń dotyczących otrzymanych porad, użytych kosmetyków i efektów pielęgnacji,
  6. akceptacja niniejszego Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  7. zapisanie do Newsletteru.
 6. W Programie udział wezmą wyłącznie Uczestnicy, którzy będą przestrzegać zapisów Regulaminu.
 7. Uczestnik może wziąć udział w Programie nie więcej niż jeden raz.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Uczestników Programu oraz do odmowy udziału w Programie Uczestnikom, którzy w szczególności:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. prześlą zdjęcia niewyraźne, nieostre, niepozwalające obiektywnie i rzetelnie ocenić efektów osiągniętych zaproponowaną pielęgnacją (np. wykonane w innym świetle czy ujęciu),
  3. nie będą przestrzegać terminów dotyczących wysyłania zdjęć,
  4. nie zastosują się do porad Organizatora,
  5. nie będą odpowiadać na wysłane przez Organizatora wiadomości,
  6. zrezygnują z udziału w Programie przed upływem terminu uczestnictwa,
  7. użyli w wiadomościach słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora. 

 §4

PRAWA ORGANIZATORA

 1. Uczestnik zapewnia, że nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż do przesłanych wiadomości oraz zdjęć przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że nie są one obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie były wcześniej publikowane.
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z póź. zm.) – Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności do publikacji w mediach społecznościowych, bez ograniczeń terytorialnych. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 5 lat od dnia wzięcia udziału w Programie.

§5

WYŁANIANIE UCZESTNIKÓW I NAGRODY ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE

 1. Organizator będzie wyłaniać Uczestników, których zgłoszenia w Formularzu zgłoszeniowym uzna za pasujące do idei Programu.
 2. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Programu, podejmować decyzje we wszelkich kwestiach dotyczących Programu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz przyznanych Nagród. Decyzje Organizatora są ostateczne.
 3. Program nie posiada terminu zamknięcia, a Organizator wyboru jego Uczestników dokonywać będzie na podstawie otrzymywanych na bieżąco zgłoszeń w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. Wyłonionym Uczestnikom Programu przyznana zostanie nagroda
  w postaci e-bonu podarunkowego do wykorzystania w sklepie www.BasicLab.shop, o równowartości zakupów dokonanych w ramach Programu. E-bony podarunkowe są ważne przez 12 miesięcy od momentu ich otrzymania i wysyłane w formie elektronicznej.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 6. Organizator będzie wyłaniać Uczestników w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy.
 7. Wyłonieni Uczestnicy będą informowani o zakwalifikowaniu się do Programu poprzez wiadomość e-mail wysłaną z adresu porada@basiclab.pl.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Uczestnika Organizatorowi informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru zamówienia, zawierającego produkty BasicLab. Wiadomość należy nadesłać w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Uczestnictwa w Programie, tj. przesłania ostatniej, szóstej serii zdjęć, na adres porada@basiclab.pl.
 9. Stopień satysfakcji Uczestnika ze zmian spowodowanych kuracją produktami BasicLab nie jest istotny przy przyznawaniu Nagrody.
 10. W przypadku nieprzekazania przez Uczestnika danych – w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 – Nagroda nie zostanie przyznana.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 12. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Uczestnika w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail porada@basiclab.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Programie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Programu, wyłonienia Uczestników, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Uczestników, którzy spełnią wszelkie warunki dotyczące Uczestnictwa w Programie, również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody, zgłoszenia się Uczestnika poprzez formularz kontaktowy.
 4. Dane osobowe, które będą przetwarzane to: imię i nazwisko, adres e-mail, wiek.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Uczestnikom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym Uczestnik wziął udział w Programie.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail porada@basiclab.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
  iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 18 lat.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Program BasicLab „Zobacz różnicę na własnej skórze”, na adres e-mail porada@basiclab.pl, związanej z przebiegiem Programu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Uczestnictwa w Programie.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2023r. Program nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wiadomości oraz zdjęć z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 3. Regulamin Programu udostępniony jest w czasie jego trwania pod adresem: basiclab.shop.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania konkursu.
 5. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy ocena wiadomości i/lub zdjęć wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagrody nie zostaną przyznane.
 6. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Programu.
 7. Wszelkie spory, które wynikną w związku z udziałem w Programie będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Niniejszy Program nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram i Facebook, ani z nimi związany.
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Programu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook/Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Programu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile zmiany te nie będą pogarszały warunków uczestnictwa. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania na stronie internetowej www.basiclab.shop i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium