Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego „BasicLab” działającego pod adresem internetowym www.basiclab.shop.pl (dalej: „Sklep”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: https://basiclab.shop/strona/regulamin.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest New Approach spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Kołobrzeska 12, 02-923 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694329, posiadająca NIP: 1182153134, numer REGON: 368262960, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@basiclab.pl.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Konta

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży

1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

3)      numer telefonu

4)      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

5)      opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego

1)      adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

2)      imię i nazwisko – w przypadku odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera

adres poczty elektronicznej

lub numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

oraz

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Organizacja konkursów i akcji promocyjnych

1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

3)      numer telefonu

4)      adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

5)      opcjonalne – inne dane osobowe określone w regulaminie konkursu lub akcji promocyjnej

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prawidłowego przeprowadzenia konkursu lub akcji promocyjnej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie lub akcji promocyjnej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie lub akcji promocyjnej).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

-        udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;

-        realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży lub Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży lub Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie powiadomień e-mail

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Klientami)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Klientami (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa zapytań składanych przez Klientów

1)      imię

2)      adres poczty elektronicznej

1)      inne dane zawarte w wiadomości do Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Udostępnianie Opinii o Towarach

1)      imię

2)      opcjonalnie – inne dane zawarte w Opinii

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udostępnienia Opinii w celach informacyjnych i promocyjnych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania Opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania Opinii).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

1)      imię i nazwisko/firma

2)      adres zamieszkania/siedziby

3)      NIP

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

1)      imię i nazwisko

2)      podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1)      imię i nazwisko/firma

2)      adres poczty elektronicznej

3)      adres zamieszkania/siedziby

4)      numer PESEL

5)      NIP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności w Sklepie

1)      data i godzina odwiedzin

2)      numer IP urządzenia

3)      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia

4)      przybliżona lokalizacja

5)      rodzaj przeglądarki internetowej

6)      czas spędzony w Sklepie

7)      przeglądane Towary

8)      odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Sklepu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Sklepem

1)      adres IP

2)      data i czas serwera

3)      informacje o przeglądarce internetowej

4)      informacje o systemie operacyjnym

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Sklepu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Sklepu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Sklepu w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

       

 

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. firma hostingowa;
 2. firmy kurierskie;
 3. dostawcy systemów płatności online;
 4. dostawca usługi newslettera;
 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 6. firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii - decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii - klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

Rodzaj

Nazwa pliku

Dostawca

Funkcja pliku

Okres działania

Niezbędne

test_cookie

Google

Ten plik cookie służy do sprawdzania, czy przeglądarka używana przez użytkownika obsługuje pliki cookies.

1 dzień

Niezbędne

ts

RTB House

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji logowania w serwisie PayPal.

1 rok

Niezbędne

u [x 2]

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji rejestracji na stronie internetowej.

1 rok

Niezbędne

_ snrs_params

Synerise

Te pliki cookies są niezbędne do monitorowania aktywności użytkowników na stronie internetowej.

3 dni

Niezbędne

_ snrs _#

400 dni

Niezbędne

tck /gif/f37d4250-10df-42b4-88d8-bd222bfad04d

sesyjny

Niezbędne

CONSENT

YouTube

Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy użytkownik wyraził zgodę na działanie marketingowych plików cookies.

2 lata

Niezbędne

getreview_session

Getreview.pl

Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia funkcjonowania systemu opinii dotyczących towarów dostępnych w sklepie.

1 dzień

Niezbędne

grw_spnm

nieokreślony

Niezbędne

XSRF- TOKEN

1 dzień

Niezbędne

grw_daily

1 dzień

Niezbędne

grw_h

1 dzień

Niezbędne

CookieConsent

BasicLab

Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (m.in. jej wyświetlania, przechowywania zgód udzielanych przez użytkownika).

1 rok

Niezbędne

lastProducts-pl_PL

sesyjny

Niezbędne

lastViewProducts

nieokreślony

Niezbędne

shop_utm_campaign

3 miesiące

Niezbędne

shop_utm_medium

3 miesiące

Niezbędne

shop_utm_source

3 miesiące

Niezbędne

showFullPage

sesyjny

Niezbędne

user_consents

nieokreślony

Niezbędne

vmhos

30 dni

Preferencje

_ snrs_profile_config

BasicLab

Ten plik cookie utrzymuje sesję użytkownika podczas wypełniania formularza zamówienia.

nieokreślony

Statystyka

bounce

Appnexus

Ten plik cookie monitoruje, czy użytkownik opuszcza stronę natychmiast po jej otworzeniu.

sesyjny

Statystyka

_ dc_gtm_UA - #

Google

Ten plik cookie jest używany do kontrolowania ładowania skryptu Google Analytics.

1 dzień

Statystyka

_ ga

Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej.

2 lata

Statystyka

_ ga _#

Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził stronę internetową, a także dat pierwszego i ostatniego dnia odwiedzin

2 lata

Statystyka

_ gat

Ten plik cookie służy do ograniczania liczby wejść na stronę internetową.

1 dzień

Statystyka

_ gid

Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznycho tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej .

1 dzień

Statystyka

collect

Ten plik cookie służy do wysyłania danych dotyczących użytkownika do Google Analytics.

sesyjny

Statystyka

td

Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących zachowania użykowników na stronie internetowej.

sesyjny

Statystyka

_ clck

Microsoft

Te pliki cookies służą do zbierania danych statystycznych o aktywności użytkownika na stronie internetowej.

1 rok

Statystyka

_ clsk

1 dzień

Statystyka

c.gif

sesyjny

Statystyka

_ cltk

sesyjny

Statystyka

CLID

1 rok

Statystyka

_ snrs_p

Synerise

Te pliki cookies służą do zbierania danych statystycznych o aktywności użytkownika na stronie internetowej.

30 lat

Statystyka

_ snrs_puuid

30 lat

Statystyka

_ snrs_sa

1 dzień

Statystyka

_ snrs_sb

1 dzień

Statystyka

_ snrs_uuid

30 lat

Statystyka

snr-wp-state

BasicLab

Te pliki cookies służą do zbierania danych statystycznych o aktywności użytkownika na stronie internetowej.

nieokreślony

Statystyka

synerise-traffic-storage

nieokreślony

Marketing

_ fbp

Meta Platforms, Inc.

Ten plik cookie jest używany do wyświetlania użytkownikowi reklam w serwisie społecznościowym Facebook.

3 miesiące

Marketing

anj

Appnexus

Te pliki cookies są używane do kierowania do użytkownika reklam w ramach kampanii reklamowych.

3 miesiące

Marketing

uuid2

3 miesiące

Marketing

_ gcl_au

Google

Te pliki cookies służą do monitorowania skuteczności reklam.

3 miesiące

Marketing

IDE

1 rok

Marketing

ads/ga-audiences

sesyjny

Marketing

_ uetsid

Microsoft

Te pliki cookies służą do kierowania do użytkownika reklam spersonalizowanych (m.in. na podstawie danych o wcześniej odwiedzonych stronach internetowych)

1 dzień

Marketing

_ uetvid

1 rok

Marketing

_ uetsid

nieokreślony

Marketing

_ uetsid_exp

nieokreślony

Marketing

_ uetvid

nieokreślony

Marketing

_ uetvid_ex

nieokreślony

Marketing

MR [x 2]

7 dni

Marketing

MUID [x 2]

1 rok

Marketing

SRM_B

1 rok

Marketing

ANONCHK

1 dzień

Marketing

SM

sesyjny

Marketing

1746213/activity

Onet

Te pliki cookies służą do kierowania do użytkownika reklam spersonalizowanych.

sesyjny

Marketing

acc_segment [x 3]

7 dni

Marketing

adp_prds

sesyjny

Marketing

adp_products

2 miesiące

Marketing

dlapi_consent

nieokreślony

Marketing

dlapi_re

nieokreślony

Marketing

__ rtbh.lid

RTB House

Te pliki cookies służą do kierowania do użytkownika reklam spersonalizowanych (m.in. na podstawie danych o wcześniej odwiedzonych stronach internetowych)

1 rok

Marketing

__ rtbh.uid

1 rok

Marketing

__ rtbh.lid

nieokreślony

Marketing

__ rtbh.uid

nieokreślony

Marketing

dt

UnderdogMedia

Ten plik cookie umożliwia użytkownikowi udostępnianie treści znajdujących się na stronie internetowej w mediach społecznościowych lub na innych stronach internetowych.

1 rok

Marketing

rtbh

Ten plik cookie służy do mierzenia skuteczności reklam.

3 miesiące

Marketing

udmts

Ten plik cookie służy do mierzenia skuteczności reklam.

1 rok

Marketing

__wph_a.accessed

WP

Te pliki cookies służą do kierowania do użytkownika reklam pochodzących od zewnętrznych reklamodawców.

nieokreślony

Marketing

__ wph_ a.key

nieokreślony

Marketing

__ wph_ a.ts

nieokreślony

Marketing

__ wph_ st.accessed

nieokreślony

Marketing

__ wph_ st.key

nieokreślony

Marketing

__ wph_ st.ts

nieokreślony

Marketing

statid

400 dni

Marketing

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

YouTube

Te pliki cookies służą do umożliwiania użytkownikowi interakcji z osadzonymi na stronie treściami z serwisu YouTube, przechowywanie preferencji użytkownika w tym zakresie oraz gromadzenia dotyczących ich statystyk.

sesyjny

Marketing

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

nieokreślony

Marketing

nextId

sesyjny

Marketing

Remote_sid

sesyjny

Marketing

requests

sesyjny

Marketing

TESTCOOKIESENABLED

1 dzień

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

180 dni

Marketing

YSC

sesyjny

Marketing

yt.innertube :: nextId

nieokreślony

Marketing

YtIdbMeta#databases

nieokreślony

Marketing

yt-remote-cast- available

sesyjny

Marketing

yt-remote-cast- installed

sesyjny

Marketing

yt-remote-connected- devices

nieokreślony

Marketing

yt-remote-device- id

nieokreślony

Marketing

yt - Remote -fast- check

sesyjny

Marketing

yt-remote-session- app

sesyjny

Marketing

yt-remote-session- name

sesyjny

 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - obowiązuje do dnia 14.09.2023 r. dla dotychczasowych użytkowników Sklepu (tj. odwiedzających sklep przed 1.09.2023 r.)

Zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), obowiązuje w NEW APPROACH SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 02-923, ul. Kołobrzeska 12, NIP: 1182153134, REGON: 36826296

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest NEW APPROACH SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, 02-923, ul. Kołobrzeska 12. 11, NIP: 1182153134, REGON: 36826296 (dalej: „NEW APPROACH”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: serwis.konsumencki@basiclab.pl

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej przez nas działalności oraz wywiązania się przez NEW APPROACH z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług to musisz podać niezbędne do tego dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NEW APPROACH oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • działania zmierzające do zawarcia umowy z klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • rozliczeń, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres przewidziany w przepisach prawa, co do zasady przez okres 5 lat, liczonych od zdarzenia prawnego, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO,
 • dochodzenie i obrona roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przez okres upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie działań marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – po uzyskaniu wcześniej dobrowolnie wyrażonej zgody,
 • przetwarzanie plików cookies - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celu dostosowania treści do potrzeb użytkownika. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością NEW APPROACH może udostępniać gromadzone dane osobowe:

 • osobom współpracującym z NEW APPROACH, m.in. ekspertom w zakresie ochrony danych osobowych, adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z NEW APPROACH w zakresie świadczonych usług,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym NEW APPROACH w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność,  podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym i na podstawie zawartej umowie oraz wyłącznie zgodnie z poleceniami wydanymi przez NEW APPROACH.

4. PRAWA KLIENTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. PRZETWANIE DANYCH OSOBOYWCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

7. CIASTECZKA - COOKIES (informacje dotyczące urządzenia końcowego)

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

W celu udoskonalenia funkcjonalności NEW APPROACH wykorzystuje pliki cookies, w celu:

  1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
  2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
  4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

  1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
  2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych klientów.

8. ZGODA MARKETINGOWA

Klient ma prawo wyrażenia dobrowolnej zgody w celach marketingowych, tj. w celu otrzymywania informacji handlowych, ofert, informacji o wydarzeniach, programach lojalnościowych, promocjach i konkursach. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Odbiorcami danych może być Administrator. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: serwis.konsumencki@basiclab.pl. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem NEW APPROACH SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 02-923, przy ul. Kołobrzeskiej 12.

9. NEWSLETTER

 1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  – w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Może skontaktować się z Administratorem na adres serwis.konsumencki@basiclab.pl.

10. WP Pixel

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

11. Śledzenie zachowań podejmowanych na Naszej stronie internetowej

Na stronie internetowej https://BasicLab.shop - dalej jako: „Strona”, korzystamy z narzędzi Hojtar, które pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania Klientów, np. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, które linki klikają itp., przy czym zbieranie danych stanowi uzasadniony interes Administratora. Poznanie tych informacji pozwala na budowanie i rozwój Strony zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania informacji o zachowaniu Klientów i ich urządzeniach (adres IP – przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie niepozwalającej na identyfikację, rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizacja – tylko państwo, i język wyświetlania strony). Hotjar przechowuje wszystkie te informacje w formie spseudonimizowanego profilu użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkiem https://hotjar.com/privacy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium