Wersje językowe
KONKURS

REGULAMIN KONKURSU “Wakacje z antyoksydacją od BasicLab”

1. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu jest Anita Zacharska i Joanna Zgajewska – administratorki profilu www.instagram.com/basiclabdermocosmetics

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli odpowiedzi pod zdjęciem konkursowym na profilu www.instagram.com/basiclabdermocosmetics „Wakacje z antyoksydacją od BasicLab”

3. Zwycięzcami 1 etapu Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcami”, jest 30 osób wybrane przez administratorki profilu www.instagram.com/basiclabdermocosmetics. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to produkty opisane w poście konkursowym – Serum Esteticus Nawilżenie i Rozświetlenie z 15% Ascorbic Acid 30 ml– po jednej szt. dla zwycięzcy oraz 1 szt. dla każdej z 2 osób oznaczonych przez Zwycięzce.

1. PRZEBIEG KONKURSU

1. I etap konkursu rozpoczyna się w dniu 27.06.2020 i kończy się 12.07.2020 o godz. 0:00.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu udzielić wypowiedzi konkursowej. Odpowiedzi można udzielić tylko raz. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych oraz wizerunku w celach nie marketingowych.

3. W konkursie przewidzianych są 2 etapy

4. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdego etapu konkursu, o czym poinformuje na Instagramie na Insta Story: www.instagram.com/basiclabdermocosmetics

5. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Nagrody w pierwszym etapie konkursie otrzyma w sumie 90 uczestników, a w drugim etapie 10 osób spośród uczestników pierwszego etapu

8. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

9. W drugim etapie konkursu organizatorki wybiorą 10 najlepszych postów spośród tych, którez zostaną opublikowane do 12 sierpnia 2020

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcom.

2. Nagrody sponsoruje marka BasicLab.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@basiclab.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@basiclab.pl

6. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: kontakt@basiclab.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

7. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

8. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. Regulamin jest dostępny na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl