Konkurs

Regulamin konkursu na Instagramie oraz Facebooku pod nazwą

ŚWIĘTA Z BASICLAB”

§1  Postanowienia Ogólne

Organizatorem Konkursu jest NEW APPROACH Sp. z o.o.  z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Pocztowej 2 lok. 11 (05-082 Stare Babice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694329, Regon: 36826296, NIP: 1182153134, dalej zwany „Organizatorem”.

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 8.12.2021r. godz. 12.00, a kończy się dnia 10.12.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem fanpage’a/profilu Organizatora prowadzonego w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook/Instagram dostępnego pod adresem: @basiclabdermocosmetics na Instagramie lub @BasicLab na Facebooku, na którym zostanie opublikowany post konkursowy.
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.

§2  Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Polski;
  3. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook.
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osó
 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:
 7. a) odpowiedzi na pytanie konkursowe „Komu i dlaczego wręczysz świąteczny zestaw BasicLab?” w komentarzu do posta konkursowego na profilu @basiclabdermocosmetics na Instagramie lub @BasicLab na Facebooku
 8. b) udostępnieniu w formie relacji w serwisie Instagram lub Facebook na swoim publicznym koncie wybranego zestawu świątecznego z posta konkursowego BasicLab z oznaczeniem @basiclabdermocosmetics na Instagramie lub @BasicLab na Facebooku. (dalej: Zadanie Konkursowe).
 9. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika komentarza i relacji zgodnej z regulaminem serwisów Instagram i Facebook.
 10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 11. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 13. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 14. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook/Instagram;
 15. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram;
 16. d) naruszają regulamin serwisu Facebook/Instagram.
 17. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 §3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Zadania Konkursowego, z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności do publikacji w serwisie Facebook oraz Instagram na profilu @basiclabdermocosmetics oraz @BasicLab.
 4. W przypadku wystąpienia w zakresie Zadania Konkursowego wizerunku Uczestnika lub innej osoby wyraża on zgodę (a w przypadku wizerunku innej osoby posiada jej zgodę) na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie w zakresie określonym w ust. 3.

§4   Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnik, któremu przyznana zostanie Nagroda. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonali Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Świąteczny zestaw Cosmetology o wartości 309,80 zł
  2. Świąteczny zestaw BasicLovera o wartości 119,80 zł
  3. Świąteczny zestaw do skóry tłustej i mieszanej o wartości 265,60 zł
  4. Świąteczny zestaw BasicLoverki o wartości 449,60 zł
  5. Świąteczny zestaw ze średnią kosmetyczką o wartości 364,60 zł
  6. Świąteczny zestaw z dużą kosmetyczką o wartości 629,50 zł
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 13.12.2021r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy profilu (konta) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @basiclabdermocosmetics oraz w serwisie Facebook @BasicLab najpóźniej dnia 13.12.2021.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres sklep@basiclab.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody przed 24.12 jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3 dni (do 16.12)od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres sklep@basiclab.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail.
 10. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 12. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora pod adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§5  Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy na adres e-mail serwis.konsumencki@basiclab.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail serwis.konsumencki@basiclab.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 18 lat.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Święta z BasicLa, na adres e-mail konsumencki@basiclab.pl  związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 §7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2021r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem: www.basiclab.shop
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania konkursu.
 6. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy ocena Zadania Konkursowego wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, kreatywność), nagrody nie zostaną przyznane.
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 9. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram i Facebook ani z nimi związany.
 10. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook/Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 11. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium